Hỏi: Sự kiện nào dưới đây không tác động đến phong trào đấu tranh ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Hỏi: Sự kiện nào dưới đây không tác động đến phong trào đấu tranh ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công

B. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (1919)

C. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản trên thế giới

D. Sự ra đời của trật tự Véc xai- Oasinhtơn

Hướng dẫn

Những sự kiện trên thế giới có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất bao gồm:

– Cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917 đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức- cách mạng vô sản

– Sự ra đời của Quốc tế cộng sản (1919)- tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới

– Sự ra đời của các Đảng Cộng sản trên thế giới: Đảng cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)…

Đáp án cần chọn là: D