Hỏi: Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại có tác động như thế nào đến văn minh nhân loại?

Hỏi: Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại có tác động như thế nào đến văn minh nhân loại?

A. Đưa loài người bước sang văn minh hậu công nghiệp

B. Thúc đẩy sự phát triển của văn minh công nghiệp

C. Hoàn thiện nền văn minh nhân loại

D. Đưa con người bước sang văn minh công nghiệp

Hướng dẫn

Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại, đặc biệt là giai đoạn 2 – khi công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ như một sự bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, được ứng dụng sâu rộng trong mọi ngành kinh tế và hoạt động xã hội. Do đó, nền văn minh nhân loại đã sang một chương mới – văn minh hậu công nghiệp- “văn minh thông tin”.

Đáp án cần chọn là: A