Hỏi: Sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không mang ý nghĩa nào sau đây?

Hỏi: Sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Chứng tỏ sự thắng thế của khuynh hướng vô sản.

B. Chuẩn bị trực tiếp về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam.

D. Chấm dứt cuộc khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo ở Việt Nam.

Hướng dẫn

Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân; là sự chuẩn bị trực tiếp về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời chứng tỏ sự thắng thế của khuynh hướng vô sản trong phong trào cách mạng Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: D