Hỏi: Tháng 6-1925, trong phong trào cách mạng Việt Nam đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

Hỏi: Tháng 6-1925, trong phong trào cách mạng Việt Nam đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập

B. Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập

C. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập

D. Phong trào Vô sản hóa

Hướng dẫn

Với nòng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn, tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Đáp án cần chọn là: A