Hỏi: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai có tác động như thế nào đến chủ nghĩa tư bản?

Hỏi: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai có tác động như thế nào đến chủ nghĩa tư bản?

A. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân

B. Làm thay đổi bản đồ địa – chính trị thế giới

C. Làm cho quan hệ quốc tế được mở rộng, đa dạng

D. Tăng cường lực lượng cho phe xã hội chủ nghĩa

Hướng dẫn

Sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc đã làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, dẫn tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập.

Đáp án cần chọn là: A