Hỏi: Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Hỏi: Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. Cách mạng vô sản

B. Cách mạng tư sản

C. Giải phóng dân tộc

D. Thổ địa cách mạng

Hướng dẫn

Cách mạng tháng Tám mang tính chất dân tộc dân chủ nhân dân trong đó giải phóng dân tộc là tính chất điển hình vì nhiệm vụ mục tiêu số 1 của cách mạng là đánh đổ ách thống trị ngoại bang, giành độc lập dân tộc

Đáp án cần chọn là: C