Hỏi: Tổ chức tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là

Hỏi: Tổ chức tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là

A. Việt Nam Quốc dân Đảng.

B. Tân Việt cách mạng Đảng.

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

D. Đảng Lập Hiến.

Hướng dẫn

Do chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tháng 9/1929 một số hội viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng Đảng đã đứng ra thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

⇒ Tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoànTân Việt Cách mạng đảng.

Đáp án cần chọn là: B