Hỏi: Trong những năm 1965-1968, hoạt động sản xuất của miền Bắc có điểm gì nổi bật?

Hỏi: Trong những năm 1965-1968, hoạt động sản xuất của miền Bắc có điểm gì nổi bật?

A. Công nghiệp hóa quy mô lớn

B. Chuyển từ thời bình sang thời chiến

C. Điện khí hóa sản xuất

D. Cơ giới hóa sản xuất

Hướng dẫn

Ngay từ ngày đầu Mĩ mở rộng chiến tranh, miền Bắc đã kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến, thực hiện quân sự hóa toàn dân, đào đắp công sự chiến đấu, hầm hào phòng tránh…

Đáp án cần chọn là: B