Hỏi: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

Hỏi: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

A. Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản

B. Đức, Italia, Nhật Bản

C. Đức, Tây Ban Nha, Italia

D. Đức, Áo- Hung

Hướng dẫn

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản

Đáp án cần chọn là: B