Hỏi: Vì sao cho đến năm 1929 yêu cầu thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam lại đặt ra cấp thiết?

Hỏi: Vì sao cho đến năm 1929 yêu cầu thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam lại đặt ra cấp thiết?

A. Do yêu cầu cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối

B. Do sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ cần có tổ chức lãnh đạo

C. Do sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới

D. Do sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản

Hướng dẫn

Cuối những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc, dân chủ ngày càng lan rộng. Sự phát triển đó đặt ra yêu cầu phải có một tổ chức mới thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tiếp tục lãnh đạo quần chúng đấu tranh. ⇒ Ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời vào năm 1929, nhưng lại hoạt động riêng rẽ và đả kích lẫn nhau. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu khách quan trên yêu cầu thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam là cấp thiết.

Đáp án cần chọn là: B