Hỏi: Vì sao khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) Đảng cộng sản Đông Dương không phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

Hỏi: Vì sao khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) Đảng cộng sản Đông Dương không phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

A. Quân Nhật mới chỉ suy yếu

B. Tầng lớp trung gian vẫn chưa ngả hẳn về phía cách mạng

C. Đảng Cộng sản Đông Dương và quần chúng chưa sẵn sàng hành động

D. Thời cơ cách mạng chưa chín muồi

Hướng dẫn

Khi Nhật đảo chính Pháp Đảng cộng sản Đông Dương đã không phát động tổng khởi nghĩa mà lại phát động khởi nghĩa từng phần vì thời cơ cách mạng chưa chín muồi: Quân Nhật mới chỉ suy yếu. Tầng lớp trung gian vẫn chưa ngả hẳn về phía cách mạng. Đảng Cộng sản Đông Dương và quần chúng chưa sẵn sàng hành động.

⇒ Thời cơ cách mạng chưa chín muồi nên chưa thể tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đáp án cần chọn là: D