Hỏi: Vì sao năm 1960 lại được gọi là “Năm châu Phi”?

Hỏi: Vì sao năm 1960 lại được gọi là “Năm châu Phi”?

A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập

B. Chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp đổ hoàn toàn

C. Chủ nghĩa thực dân mới bị sụp đổ về cơ bản

D. Chế độ phân biệt chủng tộc bị tiêu diệt

Hướng dẫn

Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” với sự kiện 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân lần lượt tan rã.

Đáp án cần chọn là: A