Hỏi: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Hỏi: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. Xây dựng được một đội quân chính trị hùng hậu từ thành thị đến nông thôn

B. Mở rộng ảnh hưởng của Đảng cộng sản Đông Dương trong quần chúng

C. Là cuộc tổng diễn tập lần 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám

D. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số quyền dân sinh, dân chủ

Hướng dẫn

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì:

– Qua lãnh đạo phong trào quần chúng, uy tín và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Đông Dương được mở rộng, trình độ chính trị và khả năng công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

– Phong trào đã xây dựng đội một đội quân chính trị hùng hậu từ thành thị đến nông thôn và rèn luyện họ qua thực tiễn đấu tranh

– Để lại những bài học kinh nghiệm về công tác mặt trận, tổ chức quần chúng đấu tranh công khai hợp pháp…cho Đảng cộng sản Đông Dương

Đáp án cần chọn là: C