Hỗn dịch thô có kích thước tiểu phân chất rắn:

Hỗn dịch thô có kích thước tiểu phân chất rắn:

A. > 0,01μm 

B. > 0,1 μm 

C. > 1 μm

D. > 0,01 mm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng