Hoocmon có vai trò tạo quả không hạt?

Hoocmon có vai trò tạo quả không hạt?

A. AIA, AAB

B. GA3

C. AAB

D. AIA, GA3

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng