Hoocmon LH có vai trò gì?

Hoocmon LH có vai trò gì?

A. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động

B. Kích thích phát triển nang trứng

C. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho sự làm tổ

D. Kích thích tuyến yên tiết hoocmon.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng