Hoocmon sinh trưởng (GH được sản sinh ra từ đâu?

Hoocmon sinh trưởng (GH được sản sinh ra từ đâu?

A. Tuyến yên

B. Tinh hoàn

C. Buồng trứng

D. Tuyến giáp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng