Hoocmon thực vật là những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra?

Hoocmon thực vật là những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra?

A. Có tác dụng điều tiết các hoạt động của cây

B. Có tác dụng ức chế hoạt động của cây

C. Có tác dụng kháng bệnh cho cây

D. Có tác dụng kích thích sinh trƣởng của cây

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng