Hợp chất cacbonhyđrat: đường đơn- đường đôi- đường đa được xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp là:

Hợp chất cacbonhyđrat: đường đơn- đường đôi- đường đa được xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp là:

1. Glucôzơ

2.  Đường Ribô

3. Glicôgen – Xenlulôzơ

4. Đường saccarôzơ

A. 2 → 3 → 4 → 1.

B. 1 → 2 → 3 → 4.

C. 2 → 1 → 4 → 3.

D. 1 → 3 → 4 → 2.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng