Ký hiệu mối ghép trục then 8x36x40. Số răng của trục then có giá trị là:

Ký hiệu mối ghép trục then 8x36x40. Số răng của trục then có giá trị là:

A. Z=40

B. Z=8

C. Z=36

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng