Ký hiệu mối hàn theo tiêu chuẩn TCVN ở hình bên dưới thì chiều dài bước hàn(Khoảng cách gữi hai mối hàn liên tiếp) là:

Ký hiệu mối hàn theo tiêu chuẩn TCVN ở hình bên dưới thì chiều dài bước hàn(Khoảng cách gữi hai mối hàn liên tiếp) là:

                                                                             

A. 150 mm 

B. 5 mm

C. 50 mm 

D. 55 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng