Ký hiệu mối hàn theo tiêu chuẩn TCVN ở hình bên dưới thì cạnh mối hàn góc (Khoảng cách gữi hai mối hàn liên tiếp) là:

Ký hiệu mối hàn theo tiêu chuẩn TCVN ở hình bên dưới thì cạnh mối hàn góc (Khoảng cách gữi hai mối hàn liên tiếp) là:

                                                           

A. 5 mm 

B. 150 mm 

C. 50 mm

D. 55 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng