Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

A. Hiện tượng thoái hóa giống

B. Tạo ra dòng thuần

C. Tạo ra ưu thế lai

D. tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng