Kênh và bơm trên màng có khác nhau không? 

Kênh và bơm trên màng có khác nhau không? 

A. Không có gì khác nhau, đều là protein màng 

B. Đều là protein màng, nhưng chức năng khác nhau

C. Kênh hoạt động không cần năng lượng còn bơm hoạt động cần năng lượng 

D. Kênh hoạt động cần năng lượng còn bơm hoạt động khôngcần năng lượng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng