Kết luận nào không đúng về chức năng của AIA?

Kết luận nào không đúng về chức năng của AIA?

A. Kích thích hình thành và kéo dài rễ

B. Kích thích vận động hướng sáng, hướng đất

C. Thúc đẩy sự phát triển của quả

D. Thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng