Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là:

Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là:

A. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng cho năng suất cao

B. tạo ra sự đa dạng về kiểu gen trong chọn giống vật nuôi, cây trồng

C. chỉ tạo sự đa dạng về kiểu hình của vật nuôi, cây trồng trong chọn giống

D. tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất mới

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng