Kết quả của giảm phân?

Kết quả của giảm phân?

A. Tạo ra 2 tế bào con có bộ NST n

B. Tạo ra 4 tế bào con có bộ NST 2n

C. Tạo ra 4 tế bào con có bộ NST n

D. Tạo ra 2 tế bào con có bộ NST 2n

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng