Kết quả giảm phân, từ một tế bào …… tạo ra 4 tế bào….

Kết quả giảm phân, từ một tế bào …… tạo ra 4 tế bào….

A. Đơn bội …… lưỡng bội 

B. Gen …… giao tử 

C. Sinh dục …… soma 

D. Lưỡng bội …… đơn bội

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng