Kết quả nguyên phân, từ một tế bào … tạo ra hai tế bào …

Kết quả nguyên phân, từ một tế bào … tạo ra hai tế bào …

A. Đơn bội, lưỡng bội.

B. Đơn bội, đơn bội.

C. Lưỡng bội, lưỡng bội.

D. Lưỡng bội, đơn bội

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng