Kết quả thí nghiệm của Avery: 

Kết quả thí nghiệm của Avery: 

A. Phát hiện sự biến nạp ở phế cấu khuẩn

B. ADN là vật chất mang thông tin di truyền

C. Phát hiện ra ADN

D. Phát hiện sự tồn tại của 4 loại Nu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng