Kết thúc kỳ cuối I của giảm phân, số tế bào tạo thành là:

Kết thúc kỳ cuối I của giảm phân, số tế bào tạo thành là:

A. Hai tế bào đơn bội kép

B. Hai tế bào đơn bội

C. Bốn tế bào lưỡng bội

D. Bốn tế bào đơn bội 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng