Khí N$_{2}$ ở điều kiện nhiệt độ 250°C; áp suất dư 45bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

Khí N$_{2}$ ở điều kiện nhiệt độ 250°C; áp suất dư 45bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

A. 0,0890

B. 33,769

C. 0,0594

D. 0,0337

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng