Khả năng hút nước của lanolin ngậm nước:

Khả năng hút nước của lanolin ngậm nước:

A. 25% 

B. 50% 

C. 100% 

D. 150%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng