Khác với giảm phân, nguyên phân?

Khác với giảm phân, nguyên phân?

A. Gồm 2 lần phân bào 

B. NST nhân đôi hai lần 

C. NST của tế bào con bằng một nữa tế bào mẹ 

D. Gặp ở hầu hết các loài tế bào 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng