Khác với tế bào chân hạch, tế bào vi khuẩn?

Khác với tế bào chân hạch, tế bào vi khuẩn?

A. Không có nhân 

B. Có nhân nhỏ

C. Không có màng nguyên sinh 

D. Có một ít bào quan nội màng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng