Khách hàng tiềm năng của một thị trường (sản phẩm cụ thể) là người:

Khách hàng tiềm năng của một thị trường (sản phẩm cụ thể) là người:

A. Có sự quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ

B. Có khả năng thanh toán

C. Có khả năng tiếp cận sản phẩm/dịch vụ

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng