Khâu đầu tiên của nhà chọn giống cần làm để tạo giống mới là:

Khâu đầu tiên của nhà chọn giống cần làm để tạo giống mới là:

A. tạo dòng thuần

B. tạo nguồn biến dị di truyền

C. chọn lọc bố mẹ

D. tạo môi trường thích hợp cho giống mới

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng