Khai triển Maclaurin của cosx đến x$^{4}$

Khai triển Maclaurin của cosx đến x$^{4}$

A. \(1 – \frac{{{x^2}}}{2} + \frac{{{x^4}}}{{24}} + o({x^5})\)

B. \(1 + \frac{{{x^2}}}{2} – \frac{{{x^4}}}{{24}} + o({x^5})\)

C. \(1 – \frac{{{x^2}}}{2} – \frac{{{x^4}}}{{24}} + o({x^5})\)

D. \(1 + \frac{{{x^2}}}{2} + \frac{{{x^4}}}{{24}} + o({x^5})\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng