Khai triển Maclaurin của \(\sin (2{x^2})\) đến \(x^6\)

Khai triển Maclaurin của \(\sin (2{x^2})\) đến \(x^6\)

A. \(- 2{x^2} – \frac{{4{x^6}}}{3} + o({x^8})\)

B. \(2{x^2} + \frac{{4{x^6}}}{3} + o({x^8})\)

C. \(2{x^2} – \frac{{4{x^6}}}{3} + o({x^8})c\)

D. \(- 2{x^2} + \frac{{4{x^6}}}{3} + o({x^8})\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng