Khai triển Maclaurin của sin x đến x$^{4}$

Khai triển Maclaurin của sin x đến x$^{4}$

A. \(x – \frac{{{x^3}}}{6} + o({x^4})\)

B. \(x+ \frac{{{x^3}}}{6} + o({x^4})\)

C. \(x – \frac{{{x^3}}}{6} + \frac{{{x^5}}}{{120}} + o({x^4})\)

D. \(x + \frac{{{x^3}}}{6} – \frac{{{x^5}}}{{120}} + o({x^4})\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng