Khai triển phôi hàn nếu biết trước được hai điểm (a) và (b) bất kỳ ta vẽ được:

Khai triển phôi hàn nếu biết trước được hai điểm (a) và (b) bất kỳ ta vẽ được:

A. Một đường thẳng

B. Hai đường thẳng 

C. Ba đường thẳng 

D. Bốn đường thẳng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng