Không bào có những chức năng nào sau đây:

Không bào có những chức năng nào sau đây:

I/ Một số không bào chứa chất thải độc hại.

II/ Phân hủy các tế bào già, bào quan già, tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi.

III/ Chuyên hút nước từ đất vào rễ cây.

IV/ Túi đựng mĩ phậm của tế bào vì nó chứa nhiều sắc tố.

A. I, II, III

B. I, III, IV.

C. I, II, IV

D. II, III, IV

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng