Khẳng định nào sau đây là đúng với cấu trúc khảm, động của màng sinh chất?

 Khẳng định nào sau đây là đúng với cấu trúc khảm, động của màng sinh chất?

A. Động là do photpholipit, khảm là do cacbohyđrat.

B. Động là do photpholipit, khảm là do prôtêin. 

C. Động là do prôtêin, khảm là do photpholipit

D. Động là do cacbohyđrat, khảm là do photpholipit. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng