Khẳng định nào sau đây là đúng với cấu trúc khảm động của màng sinh chất?

Khẳng định nào sau đây là đúng với cấu trúc khảm động của màng sinh chất?

A. Động là do PhotphoLipid, Khảm là do CacbonHydrat

B. Động là do Protein, Khảm là do PhotphoLipid

C. Khảm là do CacbonHydrat nằm ở mặt trong của màng

D. Đông là do PhotphoLipid, Khảm là do Protein.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng