Không khí thực hiện quá trình đa biến có V$_{1}$ = 10m$^{3}$ , p$_{1}$ = 1bar , p$_{2}$ = 8bar , n = 1,25. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:

Không khí thực hiện quá trình đa biến có V$_{1}$ = 10m$^{3}$ , p$_{1}$ = 1bar , p$_{2}$ = 8bar , n = 1,25. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:

A. -773

B. -973

C. -573

D. -1360

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng