Khâu nào sau đây đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen?

Khâu nào sau đây đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen?

A. Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào

B. Tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen

C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

D. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng