Khi ∆G mang giá trị âm, đều này có ý nghĩa:

Khi ∆G mang giá trị âm, đều này có ý nghĩa:

A. Mức năng lượng tự do của sản phẩm thấp hơn mức năng lượng tự do của các chất tham gia phản ứng.

B. Mức năng lượng tự do của sản phẩm cao hơn mức năng lượng tự do của các chất tham gia phản ứng. 

C. Mức năng lượng tự do của sản phẩm bằng mức năng lượng tự do của các chất tham gia phản ứng. 

D. Không liên quan đên mức năng lượng tự do của sản phẩm và mức năng lương tự do của các chất tham gia phản ứng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng