Khi ∆G mang giá trị dương, đều này có ý nghĩa:

Khi ∆G mang giá trị dương, đều này có ý nghĩa:

A. Mức năng lượng tự do của sản phẩm thấp hơn mức năng lượng tự do của các chất tham gia phản ứng.

B. Mức năng lượng tự do của sản phẩm cao hơn mức năng lượng tự do của các chất tham gia phản ứng. 

C. Mức năng lượng tự do của sản phẩm bằng mức năng lượng tự do của các chất tham gia phản ứng. 

D. Không liên quan đên mức năng lƣợng tự do của sản phẩm và mức năng lƣơng tự do của các chất tham gia phản ứng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng