Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O$_{2}$. Các phân tử O$_{2}$ đó được bắt nguồn từ?

Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O$_{2}$. Các phân tử O$_{2}$ đó được bắt nguồn từ?

A. Sự khử CO2.

B. Sự phân li nước. 

C. Phân giải đường

D. Quang hô hấp.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng