Khi áp suất quá quy định bao nhiêu thì màng phòng nổ bị xé rách đảm bảo an toàn cho thiết bị:

Khi áp suất quá quy định bao nhiêu thì màng phòng nổ bị xé rách đảm bảo an toàn cho thiết bị:

A. Quá 25% áp suất làm việc

B. Quá 15% áp suất làm việc

C. Quá 50% áp suất làm việc

D. Quá 10% áp suất làm việc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng